NA WYŻSZYM POZIOMIE

Badane wypełniały kwestionariusz zawierający 22 pytania, z których 18 dotyczyło zachowań agresywnych u dzieci, a 4 informacji o respondentce. 17 pytań było skategoryzowanych, jedno miało charakter pytania otwartego. Pytania informacyjne dotyczyły wieku respondentek, stażu ich pracy, liczby własnych dzieci oraz liczebności szkoły i klasy, w której pracowały.Reasumując, nauczycielki dokonujące diagnozy zachowań agresywnych u dzieci w młodszym wieku szkolnym były kobietami młodymi i w średnim wieku, o zróżnicowanym, lecz raczej dużym stażu pracy zawodowej. Więk­szość z nich posiadała własne dzieci w wieku szkolnym. Uczyły w małych i średnich szkołach wiejskich; klasy, w których uczyły były mało i średnio liczne. Badane nauczycielki były uczestniczkami kursu przekwalifikującego z wychowania przedszkolnego na nauczanie początkowe; nie miały przygo­towania zawodowego na poziomie wyższym.

Witam, mam na imię Jadwiga i uwielbiam gotować. Blog ten powstał, aby podzielić się z Wami moimi przepisami, które wymyślałam z biegiem lat. Życzę Wam smacznego i zapraszam do lektury!!
error: Content is protected !!