AGRESJA EMOCJONALNA

Agresja emocjonal­na powstaje wówczas, gdy dziecko zauważa, że jego spontaniczne reakcje złości, takie jakkopanie, gryzienie, szczypanie sprawiają rodzicom ból.Wielu autorów podkreśla, że nie każda agresja ma charakter negatywny, w niektórych warunkach pewne formy agresji nie tylko są formami akcepto­wanymi, ale także koniecznymi. W procesie socjalizacji nie chodzi więc o hamowanie wszelkich przejawów agresji dziecka, lecz o skierowanie ich z drogi aspołecznej na prospołeczną, a w miejsce prymitywnych form agresji wytworzenie takich, które są akceptowane przez społeczeństwo. Jak wskazu­je Kirwil (1992) w społeczeństwie amerykańskim rodzice z klasy średniej oczekują od swoich dzieci asertywności, która nie wyklucza pewnych apro­bowanych społecznie form agresji.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Badania psychologiczne (Sears, Maccoby i Lewin, Bandura i Walters) dowiodły, że większość agresywnych dzieci pochodzi z rodzin, gdzie jedno lub oboje rodziców to osoby agresywne. Frustrowane dziecko przenosi swoją agresję do szkoły, na swych kolegów i podczas gdy bije swego rówieśnika, realizuje zachowanie modelu agresywnego – rodziców. Ranschburg (1980) zwraca uwagę na interesujące zjawisko wykryte w badaniach psychologicz­nych i pedagogicznych. Mianowicie stwierdzono, że w pierwszej i drugiej klasie szkoły podstawowej na całym świecie chłopcy mają o wiele więcej trudności z dobrym zachowaniem niż dziewczynki. Autor podaje prawdopo­dobne wyjaśnienia tego stanu rzeczy. Zauważa mianowicie, że jedną z głów­nych przyczyn tego zjawiska jest fakt, że prawie zawsze w klasach początko­wych pedagogiem jest kobieta, jej zachowanie jest modelem przede wszyst­kim dla dziewcząt, w znacznie mniejszym zaś stopniu dla chłopców.

PROCES SOCJALIZACJI

Popęd śmierci, podobnie jak popęd życia, wiąże się z id, a więc z nieświadomymi, instynk­townymi siłami osobowości. Te dwa poglądy mają znaczenie energetyczne, lderująaktywnością ludzką, chociaż w przeciwstawnych kierunkach. Energia związana z popędem erosa, czyli libido, zmierza do tworzenia i zachowywa­nia więzi, energia związana z popędem śmierci dąży do likwidowania ich. Skłonność do agresji, jest więc, zdaniem Freuda, przyrodzoną człowiekowi, pierwotną i samodzielną dyspozycją popędową, która stanowi najsilniejszą przeszkodę w rozwoju kultury ludzkiej.Proces socjalizacji zmierza do kontroli i sublimacji agresywnych skłon­ności człowieka, czyli podporządkowania id – ego i superego. W jego wyniku libidinalne dążenia jednostki zostają ukierunkowane na społecznie pożądane i aprobowane formy zachowań, takie jak: boksowanie się, krytyka, sport.

W OBU SPOŁECZNOŚCIACH

W obu społecznościach poczesne miejsce zajmuje demonstrowanie wła­dzy, które wśród uczniów uderzająco przypomina „trening interpersonal­ny”, któremu poddawani są w wojsku rekruci przez swoich nieco star­szych kolegów. Nawet nazewnictwo: „koty”, „blacha”, „gonienie”, „a- larm” – jest proweniencji wojskowej. Rodzi się istotne pytanie, czy to represyjność, poprzez braci i starszych kolegów, przenika z wojska w mu- ry szkolne – czy raczej chłopcy w wojsku wykorzystują tylko i doskonalą to, z czym wiele lat mieli do czynienia w szkole? Ostatecznie wykorzys­tują tylko to, co i nauczyciele, a więc własne starszeństwo i wynikające z niego miejsce w hierarchicznej strukturze instytucji.Negatywne zjawiska w funkcjonowaniu szkoły nie są nowe. W latach ubiegłych były jednak, przynajmniej w jakimś stopniu, wyrównywane przez –        choć na niskim poziomie dostatku, ale jednak istniejącą – stabilizację rodziny, wysoką rangę wartości narodowych i moralnych oraz niekwestiono­wany autorytet Kościoła.

AGRESJA FIZYCZNA

Dla uczniów ZSZ właśnie agresja fizyczna wraz z agresją słowną  a także umieszczonym na pierwszym miejscu – demonstrowaniem władzy, budują 3 najliczniejsze kategorie budzących sprzeciw zachowań kolegów.Uczniowie LO mówią o zachowaniach kolegów z reguły z pozycji obser­watora – uczniowie ZSZ podają, iż sami byli przedmiotem ataku, przyznając się także i do roli czynnej w określonym wymiarze: „Bili młodszych uczniów ja też biję ha! ha!” (76Z). Uczniowi nie podoba się „nienawiść do nauczyciela, obraża ich ale nieraz jateż wyszłem z nerw,, (67Z).Zwraca uwagę niska ranga przypisywana odurzaniu się: palenie papiero­sów alkohol, nierzadko i inne używki, budzą sprzeciw w niewielkim stopniu. Wniosek, iż wynik taki być może jest spowodowany niskim stopniem nasy­cenia populacji tymi zachowaniami – nie byłby zasadny.

W OPRESJI

W kategoriach opresji najwyższą rangę zyskuje kategoria 5, tj. demons¬trowanie władzy, które w odniesieniu do uczniów przybiera nieraz drastyczne formy, tzw. „szkolenia kotów” czy też „gonienia kotów”. Terminem tym określa się zmuszanie młodszych uczniów do wykonywania poniżających czynności, jak np. salutowanie przed starszym uczniem („gnembili, zmuszali oddawać honor”), nakaz poruszania się biegiem („gonili kotów i musieli latać całą przerwę” (7Z). Należy tu także brutalne popychanie młodszych na ściany, co się określa jako „rzut kotem”, a także zmuszanie do śpiewu – tzw. „grająca szafa”. Jeden z uczniów podaje, iż „dla uczczenia starszych klas musiał latać samolotem” (16Z), inny „mieść zapałką poręcz,, (91 Z). I w ogóle „jeśli się jest kotem to trzeba robić różne okropne rzeczy” (2L).

ZAKUP I PRZECHOWYWANIE WARZYW I OWOCÓW

Na obozie nie możemy magazynować większej ilości warzyw i owoców, dlatego musimy właściwie zorganizować zaopatrzenie. Przy zakupie tych produktów należy zwracać dużą uwagę na ich jakość i świeżość. Przywiędnięte, nadpsute warzywa czy owoce mają nie tylko gorszy smak, ale są również mniej wartościowe. Lepiej więc zapłacić drożej, ale zakupić produkt dobry. Robienie większych zapasów warzyw i owoców latem jest niecelowe również i dlatego, że ceny z dnia na dzień maleją. Żeby jednak nie uzależnić się całkowicie od codziennych dostaw, niektóre warzywa czy owoce możemy kupować co kilka dni, np. warzywa okopowe (ziemniaki, marchew, buraki, selery, pietruszka i inne), cebulę, ogórki, pomidory, kapusty, z owoców jabłka, gruszki. Warzywa okopowe możemy przechowywać w wydzielonej części magazynu na ziemi dobrze jest przysypać je piaskiem, żeby nie Obsychały. Pozostałe warzywa i owoce można przetrzymywać w magazynie w przewiewnych skrzynkach lub na półkach. Cebulę w zawieszonym worku. Warzywa liściaste (sałatę, szczypior, koper, botwinę, szpinak, zieloną pietruszkę itp.) oraz większość owoców jagodowych najlepiej kupować w tym dniu, w którym będą spożywane, a najwcześniej dnia poprzedniego. Nawet na krótkie przechowanie należy je umieszczać w miejscu jak najzimniejszym, najlepiej w piwnicy.

ZAKUP I PRZECHOWYWANIE TŁUSZCZU

Już przy zakupie tłuszczów należy zwracać uwagę na jakość i świeżość, szczególnie masła i margaryny, gdyż one najłatwiej ulegają procesom jełczenia. Świeże masło ma kolor jednolity, jasnożółty, smak łagodny, zapach przyjemny, konsystencję mazistą, rozpuszczone nie pozostawia sernika. Masło nieświeże lub złe ma kolor zmieniony, niejednolity, marmurkownia smak ostry, gorzkawy, zapach ¡nieprzyjemny może być również masło źle zrobione (tzw. wielkie), które przypomina krem, a rozpuszczone pozostawia dużo sernika. Margaryna ma cechy podobne.
W innych tłuszczach zmiany wywołane jełczeniem najczęściej nie występują tak wyraźnie. Jeżeli w tłuszczu stwierdzimy oznaki psucia się nie zależy go kupować. Tłuszcz zaraz po zakupieniu należy zabezpieczyć przed zepsuciem. Psucie się tłuszczu przyśpiesza: ciepło, wilgoć, światło, powietrze. Dlatego tłuszcze należy przechowywać w miejscu zimnym, suchym, ciemnym tłuszcze stałe najlepiej w zakrytych kamiennych garnkach płynne zabezpieczane od światła lub w naczyniach z zielonego szkła.

Kuchnia harcerek śląskich

Płyty żeliwnej, obudowały całość cegłami; kocioł, zawsze napełniony, dostarczał ciepłej wody potrzebnej do gotowania, mycia się i zmywania naczyń. Często dostajecie z remanentów wojskowych typowe kuchnie połowę. Jak je wykorzystać? Kotły w tych kuchniach wyjmuje się dość trudno, nie można ich więc utrzymywać w idealnej czystości. Aby nie narażać uczestników obozu na Zatrucia pokarmowe wykorzystujcie tego typu kuchnie tylko do gotowania wody. Posiłki gotujcie zawsze w przenośnych kotłach, na kuchniach zbudowanych przez was. Kuchnię należy przykryć daszkiem brezentowym lub zrobionym z żerdzi i mchu, papy itp. Daszek nie może dotykać komina, Opai gromadźcie w pobliżu kuchni, pod daszkiem (nie zamoknie), w miejscu specjalnie na to przeznaczonym. Pamiętajcie, że sterta chrustu niedbale zwalona koło kuchni wygląda niechlujnie i nieporządnie. Z żerdzi zróbcie Podstawka pod garnki. podstawkę pod kotły, a w pobliżu kuchni postawcie wieszak na podręczne ścierki, pokrywy, łyżki itp. Teren w pobliżu trzonu kuchennego powinien być zawsze dokładnie wygrabiony i okopany zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.

TŁUSZCZE

Są źródłem energii. Pokrywają  35% zapotrzebowania energetycznego organizmu. W organizmie człowieka dorosłego jest około 10% tłuszczu, tworzącego tkankę zapasową, którą zużywa się w czasie zwiększanego zapotrzebowania energetycznego (np. w czasie intensywnych ćwiczeń lub wycieczek). Wartość odżywcza tłuszczów polega również na tym, że niektóre z nich są źródłem witamin, lub zwiększają ich przyswajalność. W niektórych występują tzw. nienasycone kwasy tłuszczowe, konieczne dla prawidłowego rozwoju i zdrowia. Tłuszcze występują w produktach roślinnych i zwierzęcych, niektóre produkty są prawie czystym tłuszczem (np. smalec, olej).
Nadmierne spożycie węglowodanów i tłuszczów prowadzi do otyłości. A więc uwaga, druhny, dbające o smukłą sylwetkę! Tłuszcze, węglowodany, a częściowo i białka, ulegają w naszym organizmie procesom spalania; wydziela się przy tym energia, którą mierzymy kaloriami.

Kuchnie aranżacja

Aranżację kuchni należy rozpocząć od dostosowania układu funkcjonalnego kuchni do gabarytów danego pomieszczenia. Do wyboru mamy ciągi kuchenne w kształcie litery „L”, „U” oraz ciąg zajmujący tylko jedną, zazwyczaj dłuższą ścianę, uzupełniony np. wyspą kuchenną. Kolejnym etapem urządzenia kuchni jest określenie kolejności sprzętów kuchennych, jakie zostaną w niej umieszczone. Kuchnie aranżacja dokładne przemyślenie takiego układu zapewni najbardziej funkcjonalne i ergonomiczne jego wykorzystanie. Zazwyczaj ciąg kuchenny rozpoczyna lodówka, do której odkładane są zakupy, za nią znajduje się blat roboczy (80 cm), na którym są np. obierane warzywa do mycia, kolejno znajduje się zlewozmywak, za nim kolejny blat roboczy (80cm), a na końcu mamy kuchenkę lub płytę (indukcyjną, elektryczną lub gazową), na której potrawy podlegają ostatecznej obróbce i są odstawiane do podania na blat roboczy (ok. 40cm). Poza funkcjonalnym ciągiem kuchennym w kuchni istotne jest także miejsce do jedzenia (szczególnie jeśli w mieszkaniu nie mamy jadalni). Wówczas na pozostałej powierzchni należy przewidzieć, odpowiedni gabarytowo i dostosowany do ilości domowników stół jadalny i pasujące do niego krzesła.

Kuchnie Wrocław meble na wymiar, wygląd dopasowany do pomieszczenia

Kupując nowe mieszkanie, trzeba liczyć się z jego aranżacją. Nie jest to proste, jednak wiele osób od razu wie, jak w przyszłości będzie wyglądało ich mieszkania. W Internecie szukają inspiracji na to, jak ma wyglądać każde z pomieszczeń. Kuchnie Wrocław meble na wymiar to bardzo dobry sposób na to, aby mieszkanie było dopasowane w 100% do potrzeb mieszkańców. Decydując się na kupno mebli na wymiar, można samodzielnie ustalić w jakiej formie mają być meble i jak mają się prezentować w pomieszczeniu. Meble na wymiar są bardzo dobre do niewielkich pomieszczeń, gdzie trzeba pomieścić wszystkie przedmioty. W dużych pomieszczeniach, meble na wymiar również bardzo dobrze się sprawdzą. Przede wszystkim dlatego, że meble bardzo dobrze zostaną rozmieszczone w kuchni. Jest to bardzo dobry sposób na to, aby mieszkanie było zaaranżowane w bardzo dobry sposób. Ciekawy wygląd to jednak nie wszystko, kuchnia powinna być przede wszystkim funkcjonalna.

Dlaczego mleko jaglane?

W dzisiejszych czasach często słyszy się o tym, jak szkodliwe może być mleko krowie – przez to, że wypłukuje wapń, jego spożywanie prowadzić może do osteoporozy a wysoka zawartość tłuszczów nasyconych sprawia, że wzrasta ryzyko zachorowania na liczne choroby serca. Czy to oznacza że powinniśmy całkowicie wykreślić mleko z naszej diety? Nic bardziej mylnego! Wystarczy po prostu sięgnąć po zdrowszą alternatywę, jaką jest mleko jaglane. Wytwarza się je z kaszy jaglanej, która bardzo dobrze wpływa na nasz organizm – zwiększa metabolizm i ma działanie antybakteryjne. Ma ono słodką i kremową konsystencję, dzięki czemu świetnie sprawdzi się jako składnik do kaszek, zup czy deserów, a więc dań na każdą porę dnia. Mleko jaglane jest nie tylko smaczne lecz także bardzo proste do wytworzenia samemu w domu – wystarczy nam jedynie kasza jaglana, woda, daktyle, sól oraz nerkowce. Już dzisiaj powinniśmy rozważyć zamianę mleka krowiego na to organiczne – decyzja ta wyjść nam może jedynie na zdrowie!

Najlepsze słodycze? Kuchnie świata słodycze!

Marzysz o spróbowaniu słodkich smakołyków z przeróżnych zakątków świata? Zawsze zastanawiałeś się jakie słodycze jada się w Japonii lub w USA? W takim razie powinieneś koniecznie odwiedzić nasz sklep!

Od dawna chcieliśmy założyć miejsce, w którym dostępne będą produkty zagraniczne – zdawaliśmy sobie sprawę z tego jak ciężko było znaleźć je w Polsce, a jeśli już to kosztowały one fortunę! Dlaczego więc nie stworzyć takiego zakątka, w którym bez problemu dostać będzie można słodycze z każdego kraju na świecie? Właśnie tak powstaliśmy my!

W swojej ofercie posiadamy słodkie zakąski z takich krajów m.in. jak USA, Japonia, Chiny, Korea, Finlandia, Szwecja. Każdy znajdzie u nas coś dla siebie! Lubisz Pocky? A może Twoim ulubionym przysmakiem są słodycze z dużą ilością masła orzechowego? Co powiesz też na lukrecję? Nie musisz wydawać majątku na bilet lotniczy do żadnego z krajów  – nasz sklep znajdziesz w galeriach handlowych w większych miastach.

Kuchnie świata słodycze, pozwól sobie na odrobinę przyjemności i poznaj smak zagranicznych słodyczy bez wychodzenia z domu!

Najlepsze polskie kuchnie w Szczecinie!

Szukasz dobrej i sprawdzonej restauracji z typową polską kuchnią na rodzinny, niedzielny obiad? A może chciałbyś pokazać swoim zagranicznym znajomym jak jada się w Polsce? Niezależnie od powodu – sprawdź naszą restaurację!

Miejsce to powstało z miłości do naszych polski tradycji takich jak kultura, folklor i kuchnia. W końcu nasze dania są najsmaczniejsze na całym świecie, prawda? Każdy, kto odwiedzi naszą restaurację, zachwyci się smakiem pierogów ruskich według babcinego przepisu czy bigosu, do którego składniki bardzo długo wcześniej dojrzewały, by teraz zaspokajać najbardziej wymagające podniebienia. A co powiesz na klasyk – polskie kuchnie w szczecinie rosół i kotlet schabowy? Przecież on nie nudzi się nigdy! Są to zdecydowanie najbardziej ulubione dania naszych klientów i nie ma się czemu dziwić – są po prostu najlepsze! Tylko u nas skosztujesz tych wszystkich potraw według starych, niezmienionych receptur, a twoi znajomi będą po prostu zachwyceni!

To co? Kiedy widzimy się w naszej restauracji? Czekamy na Ciebie!

Obiad Rzeszów. Gdzie warto go zjeść?

Rzeszów. Jedno z piękniejszych miast wschodniej Polski, to miejsce, które bez wątpienia warto odwiedzić. Rzeszów charakteryzuje się nie tylko pięknem, ale o rozbudowaną baza noclegową. W trakcie pobytu w Rzeszowie, trzeba jednak jeszcze coś zjeść. Gdzie warto zjeść coś w Rzeszowie?

Wybór restauracji i barów jest duży, obiad Rzeszów, warto jednak jeść tylko w wybranych miejscach. Dlaczego tak jest. Odpowiedź jest banalnie prosta? W innych mijescach jedzenie jest mało smaczne, a często zbyt drogie.

Na pewno nie warto od razu decydować się na obiady w ekskluzywnych restauracjach. Owszem, tam zjemy bardzo smacznie, jednak i w mniej kosztownych lokalach, może być świetnie. Warto przed wybraniem się na obiad po prostu poczytać opinie o restauracjach i innych miejscach, w których można zjeść. W Internecie zamieszcza się szereg opinii. Sugerując się nimi, pewnością znajdziemy miejsce, w którym jedzenie jest pyszne, a jego cena atrakcyjna. Warto szukać i jeść smacznie i tanio. W Rzeszowie nie ma z tym żadnego problemu.

Bambusowy parowar. Ciekawy i niedrogi

Gotowanie na parze jest nie tylko modne, ale przede wszystkim niezwykle zdrowe. Jak gotować na parze?

Aby gotować na parze, nie trzeba kupować specjalnych garnków, które są owszem, bardzo profesjonalne, ale i bardzo drogie. Jeśli nie chcemy wydawać na takie produkty zbyt wielu pieniędzy, zdecydujemy się na bambusowy parowar. Produkt wielokrotnie tańszy od garnka, jednak tak samo jak garnek, umożliwiający gotowanie na parze.

Rozmiar ma znaczenie.

Kupując bambusowy parowar, trzeba wybrać garnek, na którym będziemy gotować na parze i zmierzyć jego średnicę. Parowar musi mieć tą samą średnicę. Jeśli kupimy taki parowar, gotowanie na parze stanie się po prostu łatwe. Parowar wystarczy nałożyć na garnek o tej samej średnicy. Warto gotować na parze przy pomocy takiego urządzenia – to tanie i zdrowie gotowanie. Bambus, z które wykonany jest parowar, to dodatkowa zaleta. W trakcie gotowania na parze, będzie niego wydzielać się bardzo przyjemny zapach. Warto więc kupić bambusowy produkt do parowania i regularnie z niego korzystać.

Naprawa i konserwacja ekspresów do kawy Warszawa

Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki świeżej i aromatycznej kawy i to najlepiej z ekspresu. Tak rozpoczęty dzień jest udany, ponieważ kawa od razu stawia nas na nogi. Jednak, kiedy zepsuje się ekspres do kawy, trzeba znaleźć dobry serwis, która zajmuje się ich naprawą. W takim serwisie możliwa jest naprawa ekspresów różnych marek. Naprawa i konserwacja ekspresów do kawy Warszawa nie trwa długo, a wykonywana jest przez osobę, która potrafi rozłożyć dany ekspres na części, znaleźć to, co się zepsuło, a następnie naprawić to i złożyć ponownie ekspres w całość. Dzięki temu można znowu cieszyć się filiżanką aromatycznej kawy. Serwis naprawiający ekspresy znajduje się w Warszawie. Fachowa obsługa i szybka naprawa sprawia, że każdy chętnie zostawia swój ekspres do naprawy. Dzięki temu poranna kawa smakuje wybornie i jest o wiele lepsza z ekspresu niż zwykła kawa parzona w kubku. Zapach takiej kawy z ekspresu unosi się cały czas w powietrzu. Jeśli zepsuł się ekspres, to nie jest to od razu powód do kupowania nowego sprzętu, ponieważ warto go spróbować naprawić.

Prezentowe kosze biznesowe

Każdy pracownik korporacji wie, jak specyficzne są różnego rodzaju spotkania biznesowe. Jest tam obserwowany każdy ruch, nawet najdrobniejszy gest. Należy więc dołożyć wszelkich starań aby wypaść jak najlepiej. Jak wiadomo, strój i nasz wygląd odrywa  tutaj znaczną rolę. Powinniśmy zatem być schludnie ubrani i odpowiednio zadbani. Poza umiejętnością elokwentnego wysławiania się i próbą zaimponowania swoją wiedzą warto pamiętać o tym, że wiele może zdziałać drobny upominek, na przykład kosze biznesowe. Można wykonać taki prezent samodzielnie, lecz bezpieczniej będzie skorzystać z usług jakiegoś sklepu, który ma takie kosze w swojej ofercie. W koszu biznesowym powinny znaleźć się wysokiej jakości produkty: dobre alkohole, najlepsze na rynku praliny czy nawet domowe dżemy bądź słodycze z różnych zakątków świata. Całość powinna być starannie opakowana. Korzystanie z usług firmy produkującej takie upominki pozwoli nam zaoszczędzić nasz cenny czas oraz da gwarancję dobrze dobranych elementów prezentu.

Kuchnie polskie: szczecin nie ma sobie równych!

Na świecie znajdziemy wielu smakoszy kuchni francuskiej, włoskiej, tajskiej czy japońskiej. Jednak będąc polakiem z pewnością będziemy mieli ogromny sentyment do naszej kuchni regionalnej. Niestety, teraz coraz trudniej jest znaleźć dobrą restaurację, która zadowoli nasze wymagające kubki smakowe. W różnych miastach polski znajdziemy wiele miejsc gdzie możemy  dobrze zjeść chińszczyznę lub pizze. Dla wielu jednak najważniejsze są dobre kuchnie polskie. Szczecin znany jest z tego, że posiada kilka dobrych restauracji serwujących prawdziwą polską kuchnię. Możemy tam zjeść barszcz biały przygotowywany na naturalnym zakwasie, pyszną zupę ogórkową, której głównym składnikiem są kiszone ogórki domowej roboty czy zupę grzybową, z grzybów zbieranych w naszych lasach. Jeżeli nie jesteśmy smakoszami zup możemy zjeść aromatyczną golonkę w piwie, karkówkę lub przysmak każdego kto lubi grillować: kiełbasę. Oprócz dań obiadowych możemy znaleźć tam przystawki, na przykład domowy, wypiekany chleb ze smalcem.